قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۸ کد : ۱۰۵۱۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۱۴
تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان برای نیمسال اول96-95

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری :

دانشجویان گرامی میتوانند بعد ازانتخاب واحد جهت دریافت  دو نوع ازتسهیلات صندوق رفاه دانشجویان به شرح زیر به خدمات دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند:

1- دریافت وام کوتاه مدت شهریه  بمیزان 50 درصداز کل شهریه  به اقساط چهارماهه وبدون کارمزد( چک بااحتساب 120درصد مبلغ وام دریافتی ارائه گردد) بعدازاتمام اقساط چک تحویل دانشجو میگردد درغیراینصورت تاریخ خورده به بانک ارسال میگرددومشمول جریمه دیرکرد نیزمیباشد.

2- دریافت وام میان مدت حداکثرده ماهه تاسقف 000/000/30میلیون ریال  باتکمیل مدارک وام ومعرفی ضامن  معتبروارائه کسرازحقوق

3- دریافت وام آموزش عالی بشرطی که بیش ازچهارمرتبه درطول تحصیل نباشد.

4 - دانشجویانی که فقط امتحان جامع دارند بعدازپرداخت نصف شهریه ثابت میتوانند یکی ازتسهیلات قید شده رادریافت نمایند.

                              کلیه وامها دارای زمان مشخص میباشند لذا بعدازانتخاب واحد دراسرع وقت نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایید .


( ۱ )

نظر شما :