قابل توجه دانشجویان دکتری

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۷ کد : ۱۴۱۲۶ اخبار و رویدادها اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۱۹۳
قابل توجه دانشجویان دکتری

تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان واحد تهران مرکزی برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

دانشجویان مقطع دکتری میتوانند ازترم دوم بعدازپرداخت شهریه ثابت وانتحاب واحد طبق جدول زیرازتسهیلات صندوق رفاه وبیمه دانشجویان بهره مند گردند.

بلند مدت ازمنابع واحد

(کارمزد 2/5درصد)

میان مدت حداکثر به اقساط  15  ماهه ازمنابع واحد

(کارمزد 2/5 درصد)

کوتاه مدت 4 ماهه

(  بدون کارمزد )

وام ازمحل منابع آموزش عالی درصورت اختصاص اعتباربه واحد

(کارمزد4 درصد)پرداخت ازطریق بانک قرض الحسنه مهر ایران

 

 

تاسقف 100/000/000 میلیون ریال برای ترمهای رساله(سه ونیم ترم اول سه ونیم ترم دوم سه ترم سوم رساله)

 

 

هرترم تاسقف 50 درصد کل شهریه

تعداداقساط باتوجه به ترم تحصیلی وزمان مراجعه برای دریافت وام

(درترم رساله 50 الی 60 درصد کل شهریه درقالب دو وام)

 

 

زمان دریافت بعد ازانتخاب واحد تا پایان حذف واضافه حداکثر 50 درصد شهریه

 

پنج ترم حداکثرهرترم  25/000/000 ریال

درصورت تامین  اعتبار توسط صندوق رفاه آموزش عالی

درصورت تامین اعتبار))

 

 

 

دانشجویان  درهرترم درصورت حایز شرایط بودن میتوانند ازوام  بلند مدت وزارت علوم ومیان مدت واحد یا کوتاه مدت 4 ماهه بدون کارمزد واحد به شرط خوش حساب بودن همزمان استفاده نمایند.

  1. درنیمسالهای قبل ازرسال 50 درصد شهریه خود را میتوانند ازوام میان مدت یا کوتاه مدت واحد استفاده نمایند.

  2. درنیمسالی که دانشجویان امتحان جامع دارند بعد ازواریز 50درصد شهریه میتوانند 50 درصد باقیمانده را ازتسهیلات کوتاه مدت یا میان مدت واحد استفاده نمایند.

  3. درترم رساله علاوه برقرض الحسنه بلند مدت واحد ازقرض الحسنه  میان مدت هم  می توانند همزمان استفاده نمایند بشرطی که حداکثرتا دوماه بعد ازانتخاب واحد مدارک وام  را تحویل صندوق رفاه نمایند . ) 50 درصد شهریه درقالب وام میان مدت وبلند مدت پرداخت میگردد.)

 

  1. اقساط  قرض الحسنه باید  مرتب طبق  فرم اقساط وام پرداخت گردد درصورت بد حسابی بیش ازسه قسط  چک  به بانک ارسال میگردد وقرض الحسنه های  میان مدت وکوتاه مدت  باید قبل ازاخذ مجوز دفاع تسویه گردد.

  2. دانشجویانی که ازبورس تحصیلی برخوردارند به نسبت درصد بورس از مبلغ تسهیلات بلند مدت ازبودجه واحد کاهش می یابد.

 

  1. برای پرداخت  وام چک جهت تضمین دریافت میگردد وحتما باید چک با فرمت جدید بانک مرکزی (صیاد)باشد.

شرایط ضامن :

ضامن باید  کارمند رسمی یا پیمانی رسمی  دولتی ویا بازنشسته یا مستمری بگیر دائم باشد . گواهی  کسرازحقوق ضامن به مبلغ 150 میلیون ریال بنام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی یکبار و دراولین وام برای کلیه نیمسالهای تحصیلی دریافت میگردد و همچنین  حضورضامن جهت تایید امضاء درصندوق رفاه دانشجویان درزمان دریافت یکبارو دراولین وام  الزامی است.

( اگرضامن درشهرستان باشد می تواند با فرمها ومدارک مربوطه به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی شهرستان خود مراجعه وپس تایید امضاء وحضورضامن توسط رییس صندوق رفاه شهرستان خودمدارک تکمیل شده وام را تحویل صندوق رفاه دانشجویان درساختمان ستادی شماره 7 مجتمع ولایت نماید.

اولویت پرداخت وام بادانشجویانی میباشد که بموقع حداکثر تا یک ماه بعد ازثبت نام جهت دریافت وام مدارک خودرا تحویل صندوق رفاه نمایند - فرمها وچک  برای  هر وام  جداگانه  دریافت میگردد . و چک میتواند  برای  نفرسومی غیرازدانشجو وضامن باشد. (دراولین وام مدارک ضامن بصورت کامل دریافت میشود و حضورضامن  تایید میگردد.دروامهای بعدی فرم وام تکمیل شده توسط دانشجو وضامن  با چک واخرین فیش حقوقی ضامن دریافت میگردد وحضور ضامن درصندوق رفاه الزامی نمیباشد.


( ۱۰ )