تسهیلات صندوق رفاه

تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

 

شرایط دریافت وامهای قرض الحسنه

1-رعایت شئونات دانشجویی و مقررات انضباطی

2- اخذ حداقل واحد درسی در ترم

 3-عدم مشروط بودن،درصورتیکه دانشجو یک ترم مشروط باشد،با، دادن تعهد

مبنی برجبران میتواند ازوام استفاده نماید.

4- به دانشجویان ترم اول وام تعلق نمی گیرد.

5- دانشجو به صندوق رفاه بدهی معوقه نداشته باشد

 6-کارمزدوامهای میان مدت وبلندمدت دونیم درصد اززمان پرداخت وام میباشد.

7- مـانده کلیه وامهای کوتاه مدت و میان مـدت قبل از دفاع و فارغ التحصیلی

می بایست تسویه گردد.

8- وام شـهریه بلند مدت دانشجویان یک ماه پس از فارغ التحصیلی دانـشجو

(دکتری و ارشد تاریخ دفاع)و کاردانی وکارشناسی تاریخ آخرین امتحان با

مراجعه دانشجو به صندوق رفاه،شروع به قسط می گردد.

9- بازپرداخت وام ماهیانه بصورت دفترچه قسط می باشد و در صورتیکه دانشجوبیش از 3 قسط عقب مانده داشته باشد.چک تضمین تاریخ خورده و وصول می گردد.و گواهی کسر از حقوق اقدام می گردد.

10- به جزء قرض الحسنه شهریه که به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد، برای کلیه وامها، چک در وجه دانشجو صادر می گردد.

11- چک وام پرداختی با ارائه اصل کارت دانشجویی به شخص دانشجوتحویل داده می شودوچک تضمین پس ازتسویه حساب فقط به دانشجوعودت می گردد.

 12-در صورتیکه دانشجو به هر علتی از دانشگاه اخراج و یا ترک تحصیل نماید می بایست اصل و کارمزد وام را یکجا پرداخت نماید.

 13-دانشجویان شاغل نمی توانند ضامن متقابل هم گردند.

 

 انواع قرض الحسنه

  وام قرض الحسنه شهریه (کوتاه مدت ، میان مدت، بلندمدت)

  وام قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی (میان مدت)

  وام قرض الحسنه کمک هزینه مسکن (میان مدت)

  وام قرض الحسنه ازدواج (میان مدت)

  وام قرض الحسنه ضروری (میان مدت)

  وام قرض الحسنه تامین هزینه های سفر خارجی جهت ارائه مقاله (میان مدت)

 وام قرض الحسنه کمک هزینه پایان نامه دکتری (بلندمدت)

 

1.قرض الحسنه شهریه

کلیه دانشجویان در طول تحصیل می توانند برابر مقررات وام شهریه دریافت نمایند.

وام شهریه کوتاه مدت: تا پایان ترم جاری می بایست تسویه گردد

وام شهریه میان مدت: به مدت 10 ماهه با صدور دفترچه قسط بازپرداخت می گردد.

وام شهریه بلندمدت: حداکثر یکماه پس از اتمام تحصیل دانشجو بازپرداخت اقساط آن شروع می گردد. مدت بازپرداخت با توجه به میزان وام بین 20 تا 30 ماهه تعیین می گردد.

دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و ارشد ناپیوسته حداکثر 3 ترم دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر 6 ترم بشرط اعتبار می توانند از وام استفاده نمایند.

2- قرض الحسنه اجاره مسکن: حداکثر سالی یکبار و مدت بازپرداخت آن 12 ماهه می باشد.

وام اجاره مسکن صرفا" به دانشجویان غیربومی که در تهران از خانه اجاره ای و یا خوابگاه استفاده می نمایند پرداخت می گردد.

3- قرض الحسنه ازدواج: وام ازدواج به دانشجویانی تعلق می گیرد که زمان دانشجویی متأهل شده باشند.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 20 ماهه، یکبار در طول تحصیل جهت ازدواج اول می باشد.

در صورتیکه زوجین هر دو دانشجوی واحد باشند هر دو نفر می توانند وام ازدواج با ضامن جداگانه دریافت نمایند.

حداکثر یکسال از تاریخ عقدنامه فرصت دریافت وام را دارند.

مدت بازپرداخت اقساط با توجه به مدت زمان باقی مانده تحصیل تعیین میگردد.

4- قرض الحسنه ضروری: وام ضروری صرفا"جهت عمل جراحی،بستری دربیمارستان،هزینه دارو بیماریهای خاص،زایمان می باشد.

حداکثر مدت زمان بازپرداخت 20 ماهه یکبار در طول مقطع تحصیل پرداخت می گردد.

مدت بازپرداخت اقساط با توجه به مدت زمان باقی مانده تحصیل تعیین می گردد.

5- قرض الحسنه تأمین هزینه های سفر خارجی جهت ارائه مقاله: فقط یکبار در طول مقطع تحصیلی با بازپرداخت 20 ماهه و تایید معاونت پژوهشی و دانشجویی پرداخت می گردد.

6-قرض الحسنه هزینه پایان نامه دکتری: فقط یکبار با بازپرداخت 20 ماهه بعد از فراغت از تحصیل پرداخت می گردد.

 

مبالغ وام های قرض الحسنه

1-    وام قرض الحسنه شهریه :...............مبلغ 50٪ از کل شهریه

2-    وام کمک هزینه تحصیلی:...............افراد مجرد مبلغ 5 میلیون ریال وافراد متأهل مبلغ 6 میلیون ریال

3-    وام اجاره مسکن:.........................افراد مجرد مبلغ 5 میلیونریال وافراد متأهل مبلغ 7 میلیون ریال

4-    وام ازدواج :.........................................مبلغ 15 میلیون ریال

5-    وام ضروری:........................................مبلغ 12 میلیون ریال

6-     وام هزینه پایان نامه دکتری............مبلغ 3 میلیون ریال

7-    وام هزینه های سفر خارجی جهت ارائه مقاله....مبلغ 10 میلیون ریال